hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولجمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) - بخش پنجم - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش پنجم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ‬
‫ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ، زورق ﻧﺸﯿﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه‬ ﺗﺎﺑـﺎن، از ﺧﻮرﺷـﯿﺪ وﻻـﯾﺖ، ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃـﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ، و درﮐﯽ ﺷـﮕﺮف و دﻗﺘﯽ‬ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ، ﻧﺎﺋﻞ آﻣـﺪ. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻔﯽ، ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ و‬ داﻧﺶ ﻓﺮاوان ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: إﻧﻪ زق اﻟﻌﻠﻢ زﻗﺎ! ﯾﻌﻨﯽ: ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ، او‬ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ، ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را از ﭘﺴـﺘﺎن اﻣﺎﻣﺖ، ﭼﺸـﯿﺪه اﺳﺖ. در رواﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐﻪای، آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺣﻀـﺮت اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن اﻣﺎم‬ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، درﺑﺎرهی ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد: ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، دارای ﻣﻘﺎم‬ ارﺟﻤﻨـﺪی اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﻪ ﺟﺎی دو دﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا، ﻓـﺪا ﮐﺮد، دو ﺑﺎل ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ، و او، ﺑﺎ آن دو ﺑﺎل، ﻫﻤﭽﻮن‬ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر، ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، در ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺸﺖ، ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ. در رواﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐﻪی دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ: در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﻨﺎب‬ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻬﺎدت آرﻣﯿﺪه ﺑﻮد، ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ. ﭘﺲ‬ از آن ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد ﺣﺎﺿـﺮ ﺷﺪ، ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ‬ ﺳﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﭼﺴـﺒﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﺮﻣﻮد: وﻟـﺪی! و ﺳـﺘﻘﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﮏ ﻓﯽ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣـﮥ. ﯾﻌﻨﯽ: ﻓﺮزﻧـﺪم! ﺑﻪ زودی،‬ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ، در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ، روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.‬

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت زﻫﺮا‬
‫در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﺟﻨﺎب ﻧﺒﯽ اﮐﺮم، ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و‬ آﻟﻪ و ﺳـﻠﻢ، ﺑﻪ ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪی زﻫﺮاء ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺑﮕﻮ: در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﺮاس‬ اﻧﮕﯿﺰ و وﺣﺸﺖزا، ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﭼﻪ داری؟! آنﮔﺎه، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﭘﯿﺎم ﻧﻮراﻧﯽ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و‬ آﻟﻪ و ﺳـﻠﻢ را ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت زﻫﺮاء ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴـﻼم اﺑﻼـغ ﻣﯽﮐﻨـﺪ. ﺳـﭙﺲ، ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪی زﻫﺮاء ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴـﻼم، در ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: ﯾﺎ‬ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﮐﻔﺎﻧﺎ ﻷﺟﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘﺎم، اﻟﯿـﺪان اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺘﺎن، ﻣﻦ اﺑﻨﯽ اﻟﻌﺒﺎس! ﯾﻌﻨﯽ: ای اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن! ﺑﺮای ﺷـﻔﺎﻋﺖ و ﻧﺠﺎت ﺷـﯿﻌﯿﺎن، از‬ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ، دو دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪهی ﻓﺮزﻧﺪم ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮای ﻣﺎ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﺟﻨـﺎب ﺳﯿﺪاﻟﺸـﻬﺪاء، ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ، از ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم واﻻی ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس‬ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺴـﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ: در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و‬ ﯾـﮏ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺳـﺮﺑﺎزان ﺳـﭙﺎه ﯾﺰﯾـﺪ، از ﻫﺮ ﺳﻮ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم،‬ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧـﺪ، ﺗـﺎ اﺻـﺤﺎب و اﻫـﻞ ﺑﯿﺖ آن ﺣﻀـﺮت را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻـﺮهی ﺧـﻮد در آورﻧـﺪ. در آن ﻫﻨﮕـﺎم، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻌﺒـﺎس‬ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی آن ﺻﺤﻨﻪ، ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت، ﻋﺮض ﮐﺮد:‬ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷـﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ! ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﻬﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬ اﻟﻌﺒـﺎس ﻋﻠﯿﻪ ﻟا ﺴـﻼم ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد: إرﮐﺐ! ﺑﻨﻔﺴـﯽ أﻧﺖ! ﯾـﺎ أﺧﯽ! ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ«. ﯾﻌﻨﯽ: ﺑﺮادرم! ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓـﺪاﯾﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ‬ اﺳﺐ ﺷﻮ، ﻧﺰد آﻧﻬﺎ )ﺳـﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﺮو، و از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻋﻠﺖ آﻣﺪن اﯾﺸﺎن، آﮔﺎه ﺷﻮ!. آری، ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽ‬ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺗﺎ ﺑـﺪان ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، از روی ﻟﻄﻒ و‬ ﻋﻼﻗﻪ، ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت، ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!

نظرات و ارسال نظر