hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولپنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

قصه های حضرت ابوالفضل (ع) - بخش دوم - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

قصه های حضرت ابوالفضل (ع) – بخش دوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، دارای ﻟﻘﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ از ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﻧـﻮراﻧﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ، در وﺟـﻮد ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت دارد، از ﺟﻤﻠـﻪی آن ﻟﻘﺐﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرﮐﻪ، ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﻮارد زﯾﺮ را ﻧـﺎم ﺑﺮد: ۱٫ ﻗﻤﺮﺑﻨﯽاﻟﻬـﺎﺷﻢ، <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻣـﺎه ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﺎﺷﻢ>>. 2. ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋــﺞ، <<ﯾﻌﻨﯽ: دری ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، از آن، ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان را ﺑﺮآوردهﻣﯽﮐﻨﺪ>> . 3. اﻟﺸـﻬﯿﺪ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪ>>. 4. اﻟﻌﺒـﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺑﻨﺪهی ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل>> . 5. اﻟﺴـﻘﺎء: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸـﻨﮕﺎن، ﺑﺴـﯿﺎر آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ>>. 6. اﻟﺴﺎﻗﯽ: <<ﯾﻌﻨﯽ: آب دﻫﻨـﺪه ﺑﻪ ﺗﺸـﻨﮕﺎن>>. 7. اﻟﻤﺴﺘﺠﺎر:<<ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫـﺎن>>. 8. ﺣـﺎﻣﯽ اﻟﻀـﻌﯿﻨﮥ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪهی ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻮدج ﻧﺸـﯿﻦ>>. 9. اﻟﻔـﺎدی: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻓـﺪاﮐﺎر و از ﺟـﺎنﮔﺬﺷﺘﻪ>> . 10. اﻟﻀـﯿﻐﻢ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺷـﯿﺮ ژﯾﺎن و ﭼﺎﺑﮏ>>. 11. اﻟﻤﺆﺛﺮ: <<ﯾﻌﻨﯽ: اﯾﺜـﺎرﮔﺮ>>. 12. ﻇﻬﺮ اﻟﻮﻻﯾـﮥ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎن اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ>>.13. اﻟـﻮاﻗﯽ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻧﮕﻬﺒـﺎن و ﻧﮕﻬﺪارﻧــﺪه>>. 14. اﻷــﻃﻠﺲ: <<ﯾﻌﻨﯽ: دﻻـور و درﯾـﺎ دل>>. 15. ﺑـﺎب اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم: <<ﯾﻌﻨﯽ درﺑﺎن،ﭘﯿﺸـﮑﺎر، و واﺳـﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم. ۱۶٫ اﻟﺴﺎﻋﯽ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺗﻼﺷـﮕﺮ>>. 17. اﻟﺒﻄﻞ ﻟاﻌﻠﻘﻤﯽ:<<ﯾﻌﻨﯽ: ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﻧﻬﺮ ﻋﻠﻘﻤﻪ>>. 18. ﻗﺎﺋـﺪ اﻟﺠﯿﺶ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸـﮑﺮ>>. 19. اﻟﻀـﺮﻏﺎم: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺷـﯿﺮ ژﯾﺎن و ﭼﺎﺑﮏ>>. 20. ﮐﺒﺶ اﻟﮑﺘﯿﺒﻪ:<<ﯾﻌﻨﯽ: ﺳـﺮدار ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺳﭙﺎه>>. 21. ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻮاء: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﭘﺮﭼﻤـﺪار>>. 22. اﻟﻤﻮاﺳـﯽ: <<ﯾﻌﻨﯽ: دﻟﺪاری دﻫﻨﺪه>>. 23 اﻟﺼﺪﯾﻖ: <<ﯾﻌﻨﯽ: در اوجﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ>>. 24. ﻧﺎﻓﺬ اﻟﺒﺼﯿﺮه: <<ﯾﻌﻨﯽ: دارای ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﻧﺎﻓﺬ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﺎرﮔﺮ>>. 25. ﺻﻠﺐ اﻻﯾﻤﺎن: <<ﯾﻌﻨﯽ: دارای اﯾﻤﺎﻧﯽﺑﺎ ﺻـﻼﺑﺖ و اﺳﺘﻮار>>. 26. اﻟﻤﺠﺎﻫـﺪ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨـﺪه و ﺗﻼشﮔﺮ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل>>. 27. اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﮥ ﯾﺪاه: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ دودﺳﺘﺶ، در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ>>. 28. اﺑﻮاﻟﻘﺮﺑﮥ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﭘﺪر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﮏﻫﺎی آب>>.

دوران ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫دورهﻫـﺎی ﻋﻤﺮ ﺷـﺮﯾﻒ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻌﺒـﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ، ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﺮد: ﺑﺨﺶ اول: دوران زﻧـﺪﮔﯽ آنﺣﻀﺮت، ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ، اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل،ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ. ﺑﺨﺶ دوم: دوران زﻧـﺪﮔﯽ آن ﺣﻀـﺮت، ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﮐﻪ ﺣﺪودﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل، ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: دوران زﻧﺪﮔﯽ آن ﺣﻀـﺮت، ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار دﯾﮕﺮش، ﻣﻮﻟﯽ، ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺸﻮقﺑﯽ ﺑـﺪﯾﻠﺶ، ﺟﻨﺎب اﺑﺎ ﻋﺒـﺪاﷲ، ﺳﯿﺪاﻟﺸـﻬﺪاء، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﮐﻪ ﺣـﺪود ﺳـﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل، اداﻣﻪ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ. ﭘﺲﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺎب ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، از آﻏﺎز وﻻدت، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷـﻬﺎدت، ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﻪاﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن وﺟﻮد ﺷـﺮﯾﻔﺶ از وﺟﻮد آن ﺧﻮرﺷﯿﺪﻫﺎی ﻋﺎﻟﻤﺘﺎب ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﮐﻤﺎل، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ،ﮐﺴﺐ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻟﻬﯽ ﮐﺮد و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎ، در ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ، و ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ، در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻻﯾﻖ وﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ رﺗﺒﻪ و درﺟﻪای از ﮐﻤﺎﻻـت اﻧﺴـﺎﻧﯽ، و اﻟﻬﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻨﯿﻊ او، ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪی ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎیﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺎل و دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم – ﺷﺪ، <<ﺻﻠﻮات اﷲ و ﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ>>.

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺎت واﻻی اﺧﻼﻗﯽ

‫اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ در ﺳـﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﻣﻄﻠﺐﻣﻬﻢ، اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺣﻀـﺮت، دارای ﻫﻤﻪی ﺻـﻔﺎت ﻻزﻣﻪ، ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻟﻬﯽ وارﺳـﺘﻪ از ﻫﻮی و دل ﺑﺴـﺘﻪی ﺑﻪ ﺧﺪاﺑﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻓﺮاوان ارزﺷـﯽ در وﺟﻮد آن ﺣﻀﺮت، اﻣﻮر ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد: ۱٫ ﻋﻠﻢو داﻧﺶ ﺳﺮﺷﺎر. ۲٫ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻨﺶ ﻓﺮاوان. ۳٫ ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﺎور دروﻧﯽ. ۴٫ اﺧﻼص در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ. ۵٫ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ درﮔﻔﺘـﺎر و ﮐﺮدار. ۶٫ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔـﺎری ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ. ۷٫ زﻫـﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی. ۸٫ ﺷـﺠﺎﻋﺖ و دﻻوری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده. ۹٫رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾـﺪ ادب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎی او ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم. ۱۰٫ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐـﺪاﻣﻨﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ. ۱۱٫ ﺟﻮد وﺑﺨﺸﺶ ﻓﺮاوان.۱۲٫ ﮐﺮم و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد. ۱۳٫ ﺣﯿﺎ و ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ. ۱۴٫ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ. ۱۵٫ وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﻤﻪی ارزﺷﻬﺎ. ۱۶٫ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﺧﻮی ﺧﻮش. ۱۷٫ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ. ۱۸٫ ﺻﻼﺑﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎنﺣﻖ. ۱۹٫ اﻃـﺎﻋﺖ و ﺳــﺮ ﺳـﭙﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿـﻦ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل. ۲۰٫ زﻣـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ و اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﻮد، در ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ و زﻣﺎن ﻻزم.

نظرات و ارسال نظر