hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولیکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

مهر ۱۳۹۳ - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش چهارم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬
‫از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑﺰرگ، اﯾﺜﺎر ﺳﺘﺮگ و ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪی ﺧﻮد در راه‬‬ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، در روز ﻋـﺎﺷﻮرا، آن ﻫـﻢ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺎب ﺳﯿﺪاﻟﺸــﻬﺪاء، ﺣﻀـﺮت اﺑﺎﻋﺒـﺪاﷲ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، و ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ‬‬ ﺑﺮﺧﻮرداری از ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ، آن ﻫﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﻣﻤﮑﻦ، دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و رﻓﯿﻊ و آﺑﺮوﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص‬‬ و ﻣﻨﯿﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ،

Likes0Dislikes0

سلام ما به دست آسمانی ات

در این مطلب متن نوحه مسیر عصر تاسوعا

سال ۱۴۳۴-۱۳۹۱  حهت استفاده عاشقان اهل البیت

قرار داده شده است.

…………..

سلام ما به دست آسمانی ات          یا عباس(ع)

………………….

درود ما به رزم جاودانی ات          یا عباس(ع)

………………….

تو نوح هر تلاطمی              تو موج بی کناره ای

به گاه جنگ بی امان           تو حیدر دوباره یی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

دم از علی و فاطمه           زدل همیشه می زدی

به یک اشاره از خلیل         تبر به ریشه می زدی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

به سعی با صفای تو               به حج اکبرت سلام

به زمزم گلوی تو                به زخم پیکرت سلام

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

میان موج فتنه ها           تو نوح و ساحل منی

به هر قدم به هر نفس       همیشه در دل منی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

بصیرت تو بی نظیر            حماسه ی تو بی مثال

دو دست تو فدا شد و          عطا شده به تو دو بال

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

سلام هر شکسته دل          به اشک چشم و آه تو

به لحظه ی وداع تو           به آخرین نگاه تو

Likes2Dislikes0

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش سوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ادب ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬

اﺻﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ارزﺷـﻬﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ادب اﺳﺖ، ﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ادب در ﻣﺤﻀـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ‬‬ ﻧﻮراﻧﯽ اﻟﻬﯽ، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﯿـﺎء ﻋﻈﺎم اﻟﻬﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﻤﻪی ﻫـﺪی ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ، و‬‬ ﭼﻪ در ﺣﺎﻻـت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن زﻧـﺪﮔﯽ. آری، ادب، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﯿﺰ زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر،‬‬ ﺑﺮای اﺧﻼق ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺧﻮد، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم‬‬ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

Likes0Dislikes1

قصه های حضرت ابوالفضل (ع) – بخش دوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، دارای ﻟﻘﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ از ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﻧـﻮراﻧﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ، در وﺟـﻮد ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت دارد، از ﺟﻤﻠـﻪی آن ﻟﻘﺐﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرﮐﻪ، ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﻮارد زﯾﺮ را ﻧـﺎم ﺑﺮد: ۱٫ ﻗﻤﺮﺑﻨﯽاﻟﻬـﺎﺷﻢ، <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻣـﺎه ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﺎﺷﻢ>>. 2. ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋــﺞ، <<ﯾﻌﻨﯽ: دری ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، از آن، ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان را ﺑﺮآوردهﻣﯽﮐﻨﺪ>> . 3. اﻟﺸـﻬﯿﺪ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪ>>.

Likes0Dislikes0

صبح عاشورا

شعر

صبح عاشورا 

از سروده های شاعر عاشورایی آقای حسین بادروج بوده

که در شب ۱۴ صفر ۱۴۳۴-۱۳۹۱ بصورت همخوانی توسط مداحان گرانقدر

حاج رضا پوررکنی و آقای علی خاکی در عباسیه خوانده شده است.

جهت دانلود فایل mp3 اجرا شده مراسم به انتهای همین مطلب مراجعه کنید.

……………………

من و بیعت هرگز     من و ذلت ابدا

زاده فاطمه ام       پسر شیر خدا

اندک اندک می رفت

عمر شب رو به زوال

شب لبریز یقین

شب سرشار از عشق

شب خوشبخت ترین قافله ی روی زمین

آن شب قدر که از نور تجلی پر بود

« عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»

شب قدری که در آن مدعی مرد نما راه نداشت

« دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد»

شب هفتاد دو پروانه و یک شمعِ سراپا احساس

شب هفتاد و سه لبخند قشنگ

شب لالایی شیرین رباب

شب دلگرمی زینب به حسین و عباس

آن شب قدر

Likes0Dislikes0

قصه های حضرت عباس (ع) – بخش ۱

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺣﻀﺮت أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﻧـﺎم ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت، ((ﻋﺒـﺎس)) ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم اﺳﺖ. ﻧـﺎم ﻣﺒﺎرک ﭘـﺪر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀـﺮت، ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮﺣـﺪﯾﻦ، اﻣﺎم ﻟا ﻤﺘﻘﯿﻦ،

‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، اﺳـﺪاﷲ اﻟﻐـﺎﻟﺐ، اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، وﺻـﯽ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﺎب ﻧﺒﯽ اﮐﺮم، ﺣﻀـﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ، ﺣﻀـﺮت

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ، و اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ

‫ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴـﻼم ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ((ام اﻟﺒﻨﯿﻦ))، دﺧﺘﺮ ((ﺣﺰام ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻠﺒﯽ)) اﺳﺖ.

Likes0Dislikes0

آرزوی عباس

نوحه زیبای

اصغرم خنده ی تو آرزوی من و ساقی است )

از سروده های شاعر توانمند جناب آقای حسین بادروج با نام آرزوی عباس می باشد

که با صدای زیبای مداح گرانقدر حاج رضا پوررکنی در شب ۲ صفر  سال ۱۳۸۹ خوانده شده است.

…………………………………..

اصغرم خنده ی تو آرزوی من و ساقی است (اگر بگذارند)

تا لب تشنه ی تو یک قدم فاصله باقی است ( اگر بگذارند)

پا به پای غم من چشم تو از خواب افتاد

آتش داغ لبت بر جگر آب افتاد

دامن خالی من پر شده از گنج گران

بسکه از دیده ی تو گوهر نایاب افتاد

تا دو چشم بی قرارت    یک قدم فاصله باقی است اگر بگذارند

خیمه ی آل عبا در دل صحرا زده اند

از لبت فاصله تا آب گوارا زده اند

اشک من باز کند پنجره ای رو به فرات

جای غم نیست اگر

Likes0Dislikes0

یادی از ملا عبدالرضا دزفولی

(مداحی جدید به این مطلب اضافه شد …. تاریخ بروز رسانی ۰۳/۰۷/۹۳)

مدتی است که بدنبال مختصری از زندگانی ، تعدادی عکس و همچنین مداحی های ذاکر توانمند و کم نظیر اهل البیت سال های نه چندان دور دزفول مرحوم ملا عبدالرضا دزفولی جهت قرار دادن در سایت و آشنایی بیشتر جوانان نسل امروز با زندگانی و صدای آن مداح روشن دل بوده ایم که متاسفانه تاکنون موفق به کسب این اطلاعات نشده ایم. در این مطلب معدود مداحی هایی که در دسترس بوده در سایت قرار داده شده است.

در صورتیکه دوستداران آن مداح گرانقدر عکس ، خاطره یا بیوگرافی از ایشان در دسترس دارند می توانند جهت انتشار آنها از طریق بخش نظرات همین مطلب با سایت عباسیه ارتباط برقرار کنند.

برای دانلود مداحی ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

Likes0Dislikes0
صفحه 1 از 2 12 بعدی