hidelogo
سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجدچهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بایگانی‌های ویژه مطالب - صفحه 2 از 4 - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

قصه های حضرت ابوالفضل (ع) – بخش دوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، دارای ﻟﻘﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ از ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﻧـﻮراﻧﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ، در وﺟـﻮد ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت دارد، از ﺟﻤﻠـﻪی آن ﻟﻘﺐﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرﮐﻪ، ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﻮارد زﯾﺮ را ﻧـﺎم ﺑﺮد: ۱٫ ﻗﻤﺮﺑﻨﯽاﻟﻬـﺎﺷﻢ، <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻣـﺎه ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﺎﺷﻢ>>. 2. ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋــﺞ، <<ﯾﻌﻨﯽ: دری ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، از آن، ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان را ﺑﺮآوردهﻣﯽﮐﻨﺪ>> . 3. اﻟﺸـﻬﯿﺪ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪ>>.

قصه های حضرت عباس (ع) – بخش ۱

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺣﻀﺮت أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﻧـﺎم ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت، ((ﻋﺒـﺎس)) ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم اﺳﺖ. ﻧـﺎم ﻣﺒﺎرک ﭘـﺪر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀـﺮت، ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮﺣـﺪﯾﻦ، اﻣﺎم ﻟا ﻤﺘﻘﯿﻦ،

‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، اﺳـﺪاﷲ اﻟﻐـﺎﻟﺐ، اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، وﺻـﯽ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﺎب ﻧﺒﯽ اﮐﺮم، ﺣﻀـﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ، ﺣﻀـﺮت

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ، و اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ

‫ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴـﻼم ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ((ام اﻟﺒﻨﯿﻦ))، دﺧﺘﺮ ((ﺣﺰام ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻠﺒﯽ)) اﺳﺖ.

قصه های حضرت عباس ((ویژه نامه))

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5بسم الله الرحمن الرحیم.

همان طور که از عنوان مطلب پیداست از این پس طرح جدیدی را در این سایت اجرا خواهیم کرد و در این ویژه نامه ها متن کتب معروف در زمینه کاری سایت قرار داده خواهد شد.

برای شروع کتاب قصه های حضرت عباس را انتخاب کرده ایم که هر هفته بخش هایی از آن بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: قصه های حضرت ابوالفضل العباس/ علی اصغری همدانی مشخصات نشر: قم: کشف الغطاء، ۱۳۸۷

مشخصات ظاهری: ۳۱۲ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: در انتظار فهرست نویسی (اطلاعات ثبت)

شماره کتابشناسی ملی: ۱۸۴۱۹۲۹

 

در بند بودن شیطان

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/4/10/228112_847.jpg

آدمی در مسیر حرکت به سوی کمال و قرب پروردگار با موانع بسیاری مواجه است که یکی از این موانع که بواقع مانعی اساسی نیز محسوب میگردد، وجود دشمنی سرسخت و حسود بنام «شیطان» است که بنا به نقل قرآن کریم از روز نخست خلقت آدم (علیه السّلام) کمر به گمراهی اولاد آدم (علیه السلام) بسته و در جای جای این کتاب آسمانی از او بنام «عدو مبین» یاد شده و با وجود چنین دشمن عنودی براستی حرکت در صراط مستقیم بسی مشکل و طاقت فرساست مگر آنکه دست لطف الهی یاریگر آدمی گردد، که حافظ گفت:

 

دام سخت است مگر یار شود لطف خدای
 ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

 

و یکی از الطاف الهی در ماه مبارک رمضان بر انسان مستغفر، در غل و زنجیر بودن این خصم پلید و اعوان و انصارش میباشد که در نتیجه آدمی آزادانه و بدون برخورد با این موانع صعب و سخت میتواند به سوی خداوند رجوع کرده و آمرزش بخواهد و به صراط عبودیت بازگردد، همانگونه که در خطبه شعبانیه از قول نبی مکرم اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می خوانیم:«… و الشیاطین مغلوله فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم:[و در این ماه] شیاطین در غل و زنجیرند پس بخواهید از پروردگارتان که آنها را بر شما مسلط نگرداند».

باز بودن درهای رحمت و بسته بودن درهای غضب الهی در ماه مبارک رمضان

http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou1705.jpg

رسول گرامی اسلام(ص) در خطبه شریف شعبانیه که در آستانه ماه مبارک رمضان ایراد فرموده اند خطاب به مسلمانان می فرمایند:

«ایهاالناس ان ابواب الجنان مفتحه فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم و ابواب النیران مغلقه فاسألوا ربکم ان لایفتحها علیکم…: ای مردم همانا ]در این ماه[ درهای بهشت باز است پس بخواهید از پروردگارتان که آنها را برشما نبندد و درهای آتش بسته است پس بخواهید از پروردگارتان که آنها را بر شما نگشاید…»

با عنایت به این جملات، براستی آیا زمانی بهتر از ماه مبارک رمضان برای برخورداری از نسیم رحمت الهی و آمرزش بیکران پروردگار می توان به دست آورد. موقعیتی که بهشت آغوش گشوده تا مهربانانه طالبان خویش را در آغوش کشد و از نعیم بی حد و مرز خود آنان را بهره مند سازد و از دیگر سو جهنم درهای خشم و غضب خود را بسته و همان گونه که آتش نمرودی بر ابراهیم(علیه السّلام) سرد و سلامت گردید، آتش قهر جهنم نیز بر گنهکاران پشیمان و آمرزش طلب سرد و سلامت است؟!

خطبه پیامبر(ص) در روز آخر شعبان

http://ghazizade.com/Content/Uploads/Images/91-1.jpg

سلمان فارسى رحمه الله فرمود: «خطبنا رسول الله صلى الله علیه و آله فى آخر یوم من شعبان، فقال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک، شهر فیه لیله خیر من الف شهر، جعل الله صیامه فریضه و قیام لیله تطوعا، من تقرب فیه بنافله من الخیر کان کمن ادى فریضه فیما سواه، و هو شهر الصبر، و الصبر ثوابه، الجنه، و شهر المواسات و شهر یزاد فى رزق المؤمن، و شهر اوله رحمه،و اوسطه مغفره، و آخره عتق من النار، و هو للمؤمن غنم و للمنافق غرم‏» (۱)
ماه رمضان براى مؤمن سود و براى منافق خسران است
حضرت سلمان فرمود: در روز آخر شعبان پیامبر(صلى الله علیه و آله) براى ما خطبه‏اى در فضیلت ماه رمضان قرائت فرمود: و در خطاب خویش به ما فرمود: اى مردم براستى سایه افکنده بر سر شما ماه بزرگ مبارکى، ماهى که در او شبى است که از هزار ماه بهتر است، که خداوند روزه‏اش را فرض و واجب نموده، و به پا داشتن عبادات شبش را به طور استحباب مقرر فرموده است، کسى که تقرب بجوید به خداوند،به انجام نافله خیرى، مثل آن است که در غیر ماه رمضان فریضه‏اى انجام داده باشد، و این ماه ماه صبر است، و صبر هم اجر و ثوابش بهشت است.
و ماه روزه، ماه مواسات و برابرى است، و ماهى است، که رزق مؤمن در او زیاد مى‏گردد، و ماهى است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش، و آخرش آزادى از آتش جهنم است، و این ماه براى مؤمن بهره و منفعت است، و براى منافق خسارت و ضرر.
پى‏نوشت:
۱- مستدرک الوسائل مرحوم نورى نقل از وقایع الایام، ص ۴۳۶٫
روزه، درمان بیماریهاى روح و جسم صفحه ۶۹
سید حسین موسوى راد لاهیجى

اجابت دعاها در ماه رمضان

http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/07/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg

یکی از بهترین نعمتهای الهی برای ما آدمیان همین اجازه ای است که خداوند به ما داده تا با او سخن بگوئیم و نیازها و خواست های خود را از او درخواست نمائیم. خداوند عزیز در این جهت نه تنها اجازه فرموده، بلکه اصولاً امر فرموده و ترک دعا را موجب محرومیت از توجه خودش به ما اعلام داشته. همچنانکه در آخرین آیه سوره مبارکه فرقان به این مطلب تصریح شده است:

«قل ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم: بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من به شما عنایتی نخواهد کرد.»

و آمرزش خواهی از خداوند، یکی از مهمترین حاجت های همیشگی آدمی بوده است و از آنجا که دعای روزه دار در این ماه شریف به طور قطع و یقین مورد اجابت خداوند است فلذا چه فرصتی بهتر از ماه رمضان برای برخورداری از آمرزش آنهم از طریق دعاهای مستجاب؟! و ناگفته نماند که اگرچه دعا نمودن در همه حال و اوقات ارزشمند بوده و امکان پذیر است ولی آنچه مسلم است این عمل خداپسندانه در پاره ای از اوقات از فضیلت بیشتری برخوردار بوده و به اجابت مقرون تر است که یکی از این اوقات «ماه مبارک رمضان» است که فی الواقع شریفترین اوقات و فرصت ها برای دعا کردن میباشد و رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در این خصوص می فرمایند: «و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافه الله… و دعاؤکم فیه: و ماه رمضان ماهی است که خوانده شده اید در آن به سوی مهمانی خداوند… و دعاهای شما در آن مورد اجابت است.»(۲)

فضیلت ماه مبارک رمضان

http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2013/07/ramadan-cart-postal-2.jpg

ماه مبارک رمضان در حقیقت یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شستشوی وجود مان از گناهان به ما اعطاء گردیده است، لذا به هر خواهر و برادر با درک ماست تا از این لحظات گرانبها و از این شانس طلایی به منظور محو نمودن اشتباهات، خطاها و گناهانی که از ما سر زده است استفاده نماید ، و با باز گشت این ماه مبارک و پر فیض همزمان با آنکه از فواید طبی آن برخوردار می‌شویم، از فواید دنیوی و اخروی آن نیز مستفید گردیم. اینک در این مجموعه به امید آنکه گامی را در جهت پخش و گسترش احکام دینی خویش برداشته باشیم تعدادی از احادیث گرانمایه، حضرت رسول الله (ص) را جمع آوری نموده‌ایم تا همه از آن بهره‌مند شده و ما را نیز شامل دعاهای شبانه روزی خویش گردانند.

 

صفحه 2 از 4 قبلی 1234 بعدی