hidelogo
هیئت متحده ابوالفضل العباس (ع) دزفولیکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

بایگانی‌های ویژه مطالب - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

ویژه شهادت مولا

1375115655_sh-h-ali

مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آید
مسجد کوفه پر از جمعیت و مولا نمی آید
دامن مادر گرفته گوشه ی ویرانه طفلی
گوید ای مادر بگو امشب چرا بابا نمی آید

…………………..

شهادت مولا علی (ع) بر تمام مسلمین تسلیت باد.

در این مطلب مداحی حاج رضا پوررکنی مربوط به شهادت حضرت علی در رمضان سال ۱۳۸۲ قرار داده شده است.

جهت دانلود مداحی به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

نگاهی بر احادیث معصومین (ع) درباره ماه مبارک رمضان

 

– حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم :

شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَز َّوَ جَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَهِ؛

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید و گناهان را پاک مى‏کند و آن ماه برکت است.

بحار الانوار(ط-بیروت) ج۹۳ ، ص۳۴۰ – فضایل الاشهر الثلاثه ص۹۵

 

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش هفتم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم زﻣﺎن‬
‫در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺟﻨﺎب ﺑﻘﯿﮥ اﷲ اﻻﻋﻈﻢ، ﺣﺠﮥ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﺣﻀﺮت‬ اﻣـﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم و ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ، از ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣـﺦ ﺟﻨﺎب ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس‬ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم اﺳﺖ، ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ. از ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ، ﻓﻘﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن، ﺣﻀـﺮت آﯾـﮥ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ، آﻗﺎی ﺳـﯿﺪ ﺷـﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ‬ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺮﻋﺸـﯽ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ، ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﺮﻣﻮد: ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ اﺷﺮف – ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ‬ ﻣﻘـﺪس ﻗﻢ آﻣـﺪه ﺑﻮد، – ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘـﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﺑﻮدم، ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷـﺪن آن، ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﻘـﺪس ﺟﻤﮑﺮان‬ رﻓﺘﻢ. ﻣﻦ، در آن ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس، در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ، درد دﻟﻢ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﮐﺮده، و از آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ‬ در درﮔـﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، وﺳـﺎﻃﺖ و ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺗﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻦ، ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش ششم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد‬
‫در ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻔﯽ، ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺟﻨﺎب ﺳـﯿﺪ اﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ، زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم،‬ درﺑـﺎره ی ﺟﻨـﺎب ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽﻫـﺎﺷﻢ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﻓﺮﻣﻮد: رﺣﻢ اﷲ اﻟﻌﺒﺎس! ﻓﻠﻘـﺪ اﺛﺮ و أﺑﻠﯽ و ﻓـﺪی أﺧﺎه ﺑﻨﻔﺴﻪ،‬ ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺖ ﯾـﺪاه، ﻓﺄﺑـﺪل اﷲ – ﻋﺰوﺟﻞ – ﺑﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﯾﻄﯿﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺋﮑﮥ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﮥ، ﮐﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم. و‬ إن ﻟﻠﻌﺒﺎس ﻋﻨـﺪاﷲ – ﻋﺰوﺟﻞ – ﻣﻨﺰﻟـﮥﯾﻐﺒﻄﻪ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸـﻬﺪاء ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﮥ. ﯾﻌﻨﯽ: ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻮﯾﻢ‬ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم را! آن ﺣﻀﺮت، اﯾﺜﺎر ﮐﺮد، دﭼﺎر آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺣﻔﻆ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش را ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد،‬ ﻣﻘـﺪم ﻧﻤﻮد، و ﺟﺎن ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓـﺪای ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش ﮐﺮد، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دو دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺶ، از ﺑـﺪن ﻣﻄﻬﺮش ﺟـﺪا ﺷـﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ﻣﺘﻌـﺎل، ﺑﻪ ﺟـﺎی آن دو دﺳﺖ، دو ﺑـﺎل در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻀـﺮت ﻣﯽدﻫـﺪ، ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺑﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن در ﻓﻀﺎی‬ ﺑﻬﺸﺖ، ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽ آﯾﺪ. و از ﺑﺮای ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﻣﻘﺎﻣﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻪ‬ ‫آن ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ، ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش پنجم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ‬
‫ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ، زورق ﻧﺸﯿﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه‬ ﺗﺎﺑـﺎن، از ﺧﻮرﺷـﯿﺪ وﻻـﯾﺖ، ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃـﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ، و درﮐﯽ ﺷـﮕﺮف و دﻗﺘﯽ‬ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ، ﻧﺎﺋﻞ آﻣـﺪ. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻔﯽ، ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ و‬ داﻧﺶ ﻓﺮاوان ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش چهارم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬
‫از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑﺰرگ، اﯾﺜﺎر ﺳﺘﺮگ و ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪی ﺧﻮد در راه‬‬ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، در روز ﻋـﺎﺷﻮرا، آن ﻫـﻢ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺎب ﺳﯿﺪاﻟﺸــﻬﺪاء، ﺣﻀـﺮت اﺑﺎﻋﺒـﺪاﷲ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، و ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ‬‬ ﺑﺮﺧﻮرداری از ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ، آن ﻫﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﻣﻤﮑﻦ، دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و رﻓﯿﻊ و آﺑﺮوﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص‬‬ و ﻣﻨﯿﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ،

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش سوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ادب ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬

اﺻﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ارزﺷـﻬﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ادب اﺳﺖ، ﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ادب در ﻣﺤﻀـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ‬‬ ﻧﻮراﻧﯽ اﻟﻬﯽ، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﯿـﺎء ﻋﻈﺎم اﻟﻬﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﻤﻪی ﻫـﺪی ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ، و‬‬ ﭼﻪ در ﺣﺎﻻـت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن زﻧـﺪﮔﯽ. آری، ادب، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﯿﺰ زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر،‬‬ ﺑﺮای اﺧﻼق ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺧﻮد، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم‬‬ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

صفحه 1 از 4 1234 بعدی