hidelogo
سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجدشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۳ - سایت رسمی عباسیه دزفول ، محله مسجد

شرح حالم را بگو با مادرم

nasr19.ir

نظر به درخواست بازدیدکنندگان سایت و جهت احترام به درخواست های آنها نوحه می روی آرام آرام از برم، شرح حالم را بگو با مادرم را که  در ۱۷ محرم ۱۴۲۷-۱۳۸۴ در عباسیه خوانده شده است جهت دانلود در سایت قرار داده ایم.

جهت دانلود فایل صوتی آن به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش پنجم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ‬
‫ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ، زورق ﻧﺸﯿﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه‬ ﺗﺎﺑـﺎن، از ﺧﻮرﺷـﯿﺪ وﻻـﯾﺖ، ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃـﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﻧﻮر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ، و درﮐﯽ ﺷـﮕﺮف و دﻗﺘﯽ‬ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ، ﻧﺎﺋﻞ آﻣـﺪ. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻔﯽ، ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺟﻨﺎب اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن، ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ و‬ داﻧﺶ ﻓﺮاوان ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش، ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش چهارم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬
‫از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑﺰرگ، اﯾﺜﺎر ﺳﺘﺮگ و ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪی ﺧﻮد در راه‬‬ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، در روز ﻋـﺎﺷﻮرا، آن ﻫـﻢ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺎب ﺳﯿﺪاﻟﺸــﻬﺪاء، ﺣﻀـﺮت اﺑﺎﻋﺒـﺪاﷲ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، و ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ‬‬ ﺑﺮﺧﻮرداری از ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ، آن ﻫﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﻣﻤﮑﻦ، دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و رﻓﯿﻊ و آﺑﺮوﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص‬‬ و ﻣﻨﯿﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ،

سلام ما به دست آسمانی ات

در این مطلب متن نوحه مسیر عصر تاسوعا

سال ۱۴۳۴-۱۳۹۱  حهت استفاده عاشقان اهل البیت

قرار داده شده است.

…………..

سلام ما به دست آسمانی ات          یا عباس(ع)

………………….

درود ما به رزم جاودانی ات          یا عباس(ع)

………………….

تو نوح هر تلاطمی              تو موج بی کناره ای

به گاه جنگ بی امان           تو حیدر دوباره یی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

دم از علی و فاطمه           زدل همیشه می زدی

به یک اشاره از خلیل         تبر به ریشه می زدی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

به سعی با صفای تو               به حج اکبرت سلام

به زمزم گلوی تو                به زخم پیکرت سلام

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

میان موج فتنه ها           تو نوح و ساحل منی

به هر قدم به هر نفس       همیشه در دل منی

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

بصیرت تو بی نظیر            حماسه ی تو بی مثال

دو دست تو فدا شد و          عطا شده به تو دو بال

یا عباس(ع) یا عباس (ع)

………………….

سلام هر شکسته دل          به اشک چشم و آه تو

به لحظه ی وداع تو           به آخرین نگاه تو

قصه های حضرت ابوالفضل العباس (ع) – بخش سوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ادب ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ‬‬

اﺻﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ارزﺷـﻬﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ادب اﺳﺖ، ﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ادب در ﻣﺤﻀـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ‬‬ ﻧﻮراﻧﯽ اﻟﻬﯽ، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﯿـﺎء ﻋﻈﺎم اﻟﻬﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم، ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﻤﻪی ﻫـﺪی ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴـﻼم ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ، و‬‬ ﭼﻪ در ﺣﺎﻻـت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن زﻧـﺪﮔﯽ. آری، ادب، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﯿﺰ زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر،‬‬ ﺑﺮای اﺧﻼق ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺧﻮد، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم‬‬ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

قصه های حضرت ابوالفضل (ع) – بخش دوم

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﻟﻘﺐﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم، دارای ﻟﻘﺐﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ از ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﻧـﻮراﻧﯽ و ارزﺷـﻤﻨﺪ، در وﺟـﻮد ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت دارد، از ﺟﻤﻠـﻪی آن ﻟﻘﺐﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرﮐﻪ، ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﻮارد زﯾﺮ را ﻧـﺎم ﺑﺮد: ۱٫ ﻗﻤﺮﺑﻨﯽاﻟﻬـﺎﺷﻢ، <<ﯾﻌﻨﯽ: ﻣـﺎه ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﺎﺷﻢ>>. 2. ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋــﺞ، <<ﯾﻌﻨﯽ: دری ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل، از آن، ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان را ﺑﺮآوردهﻣﯽﮐﻨﺪ>> . 3. اﻟﺸـﻬﯿﺪ: <<ﯾﻌﻨﯽ: ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪ>>.

صبح عاشورا

شعر

صبح عاشورا 

از سروده های شاعر عاشورایی آقای حسین بادروج بوده

که در شب ۱۴ صفر ۱۴۳۴-۱۳۹۱ بصورت همخوانی توسط مداحان گرانقدر

حاج رضا پوررکنی و آقای علی خاکی در عباسیه خوانده شده است.

جهت دانلود فایل mp3 اجرا شده مراسم به انتهای همین مطلب مراجعه کنید.

……………………

من و بیعت هرگز     من و ذلت ابدا

زاده فاطمه ام       پسر شیر خدا

اندک اندک می رفت

عمر شب رو به زوال

شب لبریز یقین

شب سرشار از عشق

شب خوشبخت ترین قافله ی روی زمین

آن شب قدر که از نور تجلی پر بود

« عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»

شب قدری که در آن مدعی مرد نما راه نداشت

« دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد»

شب هفتاد دو پروانه و یک شمعِ سراپا احساس

شب هفتاد و سه لبخند قشنگ

شب لالایی شیرین رباب

شب دلگرمی زینب به حسین و عباس

آن شب قدر

قصه های حضرت عباس (ع) – بخش ۱

79cf96d68480ca523005b2a6ff6d69f5

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺣﻀﺮت أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

‫ﻧـﺎم ﻣﺒـﺎرک آن ﺣﻀـﺮت، ((ﻋﺒـﺎس)) ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم اﺳﺖ. ﻧـﺎم ﻣﺒﺎرک ﭘـﺪر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀـﺮت، ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮﺣـﺪﯾﻦ، اﻣﺎم ﻟا ﻤﺘﻘﯿﻦ،

‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، اﺳـﺪاﷲ اﻟﻐـﺎﻟﺐ، اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم، وﺻـﯽ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺟﻨﺎب ﻧﺒﯽ اﮐﺮم، ﺣﻀـﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ، ﺣﻀـﺮت

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ، و اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ

‫ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴـﻼم ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ((ام اﻟﺒﻨﯿﻦ))، دﺧﺘﺮ ((ﺣﺰام ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻠﺒﯽ)) اﺳﺖ.

صفحه 5 از 14 قبلی 12345678910 بعدی ...«